Please Wait

General Shareholder meeting announcement

By May 9, 2018

 הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת
של בעלי המניות של מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע”מ

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע”מ (להלן: “החברה“), שתיערך ביום 9 במאי 2018, בשעה 10:00, במשרדי החברה, ברח’ וירג’יניה 1, א.ת. מערבי, בית שמש (להלן: “האסיפה“), בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה ליום 10 במאי 2018, באותו מקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה:

  1. דיון בדוחות הכספיים ובדו”ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2017.
  2. מינוי מחדש של ה”ה גילון בק (יו”ר הדירקטוריון), ישי דוידי, יצחק גת וצבי טרופ (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת.
  3. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו.
  4. מינוי גב’ ענת יקיר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
  5. מינוי מחדש של מר יצחק אמיתי כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה נא ראו דיווח מיידי מיום 29 במרץ 2018, אסמכתא: 2018-01-026718 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת http://www.magna.isa.gov.il  ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ, בכתובת http://maya.tase.co.il.

הרוב הנדרש: הרוב הדרוש לאישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 2, 3 ו- 4 לעיל, הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי מניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, בעצמם, באמצעות כתב הצבעה, או באמצעות שלוחים. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף 5 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי מניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, בעצמם, באמצעות כתב הצבעה, או באמצעות שלוחים ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ”ט-1999 ולתקנות מכוחו, הינו ביום 9 באפריל, 2018  (“המועד הקובע“). בהעדר מנין חוקי (לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לא פחות מ- 40% ממניות החברה), תידחה האסיפה ליום 10 במאי 2018, באותו מקום ובאותה השעה.

כתב הצבעה, מערכת הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה: ביחס להחלטות בסעיפים 2 עד 5 לעיל, בעל מניות רשאי להצביע בין היתר גם באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

עיון במסמכים: בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין במסמכים הרלוונטיים בקשר עם ההחלטות המוצעות במשרדי החברה (ברח’ וירג’יניה 1, א.ת. מערבי, בית שמש), בימים א’-ה’ בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 02-9909201 וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (אם תהיה).

 בכבוד רב,

מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע”מ