Please Wait

Shareholder meeting announcement

By December 28, 2017

(“מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע”מ (“החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה (להלן:

“האסיפה”). האסיפה תתכנס ביום ה’, 28 בדצמבר 2017 ,בשעה 00:10 ,במשרדי החברה,

ברח’ וירג’יניה 1 ,א.ת. מערבי, בית שמש (להלן: “משרדי החברה”).

הנושאים שעל סדר היום:

1 .החלפת מדיניות התגמול הקודמת של החברה במדיניות תגמול חדשה, כמפורט

בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.

2 .הצעה פרטית חריגה לבעלת השליטה בחברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון

האסיפה.

לפרטים נוספים אודות ההתקשרויות לעיל וזימון האסיפה ראו דוח מיידי מיום

2017.11.23 אסמכתא: 103462-01-1017 ,באתר ההפצה של רשות ניירות ערך

בכתובת il.gov.isa.magna.www://http ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

.http://maya.tase.co.il בכתובת, מ”בע אביב

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב( ו-

182)ג) לחוק החברות, התשנ”ט-1999 ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות

עמדה), התשס”ו-2005 ,הינו 29 בנובמבר 2017.

כמפורט בדוח המיידי, בעל מניות רשאי להצביע בין היתר גם באמצעות כתב הצבעה. יגיע

למשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון

להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 18 בדצמבר

 .2017

 בכבוד רב,

 מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע”מ